Dokumenty do pobrania

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:

  • Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • Oryginał oraz kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
  • Kwestionariusz Kandydata (do pobrania tutaj)
  • Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o woli udziału Kandydata w zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki (do pobrania tutaj)
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia) 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

e-mail: rekrutacja@mickiewicz.katowice.pl

Telefon:32 258 93 05